Baza danych i wskaźników

Tabela 1. Ludność faktycznie zamieszkała według płci i województw w Polsce w w 2011 r. (w tys.)MS Excel document, opens a new window

Tabela 2. Ludność faktycznie zamieszkała według płci, ekonomicznych grup wieku i województw w Polsce w 2011 r.MS Excel document, opens a new window

Tabela 3. Klienci powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego w latach 2010-2012MS Excel document, opens a new window

Tabela 4. Pomoc społeczna w woj. opolskim w 2011 r. – wybrane zagadnieniaMS Excel document, opens a new window

Tabela 5. Wskaźnik miary rozwoju (stopnia zagrożenia ubóstwem) w gminach woj. opolskiego w latach 2009-2011MS Excel document, opens a new window

Tabela 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminach woj.opolskiego w latach 2009-2011MS Excel document, opens a new window

Tabela 7. Koszt świadczeń pomocy społecznej w latach 2009-2011 – świadczenia udzielone przez osódki pomocy społecznej oraz odpłatnośc gmin za pobyt osób w domach pomocy spoelcznejMS Excel document, opens a new window

Tabela 8. Prognoza ludności według biologicznych grup wieku w województwach Polski w latach 2007-2035 (w tysiącach)MS Excel document, opens a new window

Tabela 9. Prognoza ludności na lata 2007-2035 – współczynnik obciążenia demograficznegoMS Excel document, opens a new window

Tabela 10. Prognoza ludności na lata 2007-2035 – mediana wieku populacjiMS Excel document, opens a new window

Tabela 11. Prognoza ludności według ekonomicznych grup wiekuMS Excel document, opens a new window