Zadania

Zgodnie z projektem „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” zadania Obserwatorium Integracji Społecznej dzielą się na:

 1. Badawcze, w tym:
  • Przeprowadzenie minimum jednego badania regionalnego rocznie,
  • Opracowanie Bilansu Potrzeb pomocy społecznej wg jednolitego narzędzia,
  • Monitorowanie wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
  • Monitorowanie wybranych zjawisk i problemów społecznych występujących w województwie,
  • Identyfikacja potrzeb informacyjnych z zakresu wiedzy o integracji społecznej w regionie
 2. Doradcze, w tym:
  • Tworzenie założeń programów finansowanych ze środków własnych ROPS lub założeń projektów systemowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
  • Przekazywanie wniosków i rekomendacji z prowadzonych badań marszałkowi i wojewodzie oraz podległym im jednostkom,
  • Formułowanie rekomendacji, na podstawie których będą opracowywane programy szkoleń prowadzonych przez ROPS,
  • Udział w opracowaniu i aktualizowaniu wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
  • Udzielanie konsultacji w opracowywaniu lokalnych (powiatowych i gminnych) strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • Prowadzenie konsultacji dla pracowników OPS i PCPR w innych obszarach.
 3. Informacyjne, w tym:
  • Popularyzacja wyników prowadzonych badań,
  • Wysyłanie bezpłatnego newslettera w wersji elektronicznej.